17/10/2019 , 20:38

קטמון תנצח בגביע
הקבוצה מירושלים מארחת את הפועל ראשון לציון בסיבוב ח'. ניצחון שווה יחס של פי 1.80...

באנקר 1

המלצות ווינר www.banker1.co.il באנקר1

ליברפול ינצחו בדרבי
הקרב על העיר: סוארז וחבריו ינצלו את הביתיות של אנפילד ויקחו שלוש נקודות מאברטון...

תקנון


 
תקנון בעבור התקשרות בשירות טיפים לאירועי ספורט במיסרונים SMS
 
הוראות כלליות:

1. דיאבלוג (להלן: "השותפות"), מפעילה שירות לשליחת מיסרונים SMS לטלפונים סלולאריים ובהם "תחזיות" לגבי התרחשויות באירועי ספורט שונים הנערכים  בכל ענפי הספורט השונים (להלן: "השירות" ו-"התכנים", בהתאמה).
2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמשים בשירות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמשים לשותפות.
3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתמשים בשירות לבין השותפות, והשימוש בשירות מהווה ומבטא הסכמה מלאה של המשתמשים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות.
6. השותפות רשאית לשנות את תנאי התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת ובלבד שניתנה על כך הודעה למשתמשים. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. כמו כן, השותפות תודיע למשתמשים על תחילת גביית תמורה כספית ו/או העלאת תעריפים ו/או שינוי מנגנון החיוב בגין השירות באמצעות מיסרון. מובהר כי אי מסירת הודעה על ידי המשתמש לשותפות בדבר רצונו להפסיק את ההתקשרות של השירותים האמורים תחשב כהסכמה לתנאים החדשים אשר ישונו על ידי השותפות.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
8. למונחים הבאים בתקנון זה תהיה המשמעות המובאת לצידם:
8.1. "מפעיל סלולרי": סלקום, פלאפון, מירס פרטנר תקשורת ו/או כל חברת תקשורת סלולר אחרת.
8.2. "שירותי תוכן": הודעות תוכן הנשלחות למכשיר הטלפון הסלולרי של המשתמש, באמצעות האינטרנט הסלולרי (קישור WAP) אשר יכללו את התחזיות כהגדרתן להלן .
8.3. "המומחים": איש/אנשים בעלי ידע והבנה בעולם הספורט, המספקים את התכנים הנשלחים למשתמשים באמצעות מיסרונים.
 
מי זכאי להתקשר לצורך קבלת השירות:

9. על מנת לקבל את השירות על המשתמש להיות בעל מכשיר סלולרי הקשור בהסכם רט"ן (רדיו טלפון נייד) עם אחד המפעילים הסלולריים, או המחזיק במכשיר סלולרי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר, כמפורט לעיל) ואשר אינו חסום לקבלת שירותי תוכן, ובכפוף לכך, שהמכשיר הסלולרי תומך בגלישה באינטרנט סלולרי ומאפשר קבלת מיסרונים בעברית (לעיל ולהלן: "הטלפון הסלולרי")  . מכשיר מסוג Iphone  אינו תומך בWAP ולכן אינו יכול לקבל את השירות.
 
כיצד מצטרפים לשירות:

10. על המעוניין לקבל את השירות, להזין את מספר הטלפון הסלולרי שלו באתר האינטרנט הייעודי העונה לשם BANKER1 הידוע בכתובת: http://www.banker1.co.il/ (להלן: "האתר").
11. לצורך קבלת השירות יידרש המשתמש להסכים לתנאי תקנון זה בדרך אשר תופיע באתר. מובהר כי, משתמש אשר עושה שימוש בשירות לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה לשותפות בקשר עם תנאי התקנון. מרגע הכנסת מספר טלפון הסלולר של המשתמש ולחיצת מקש האישור על תנאי התקנון, תראה השותפות את המשתמש כמסכים באופן מפורש לכל תנאי ההתקשרות הקבועים בתקנון זה.
12. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל מקרה בו קו הטלפון הסלולרי שבידיו איננו רשום אצל מפעיל הסלולרי על שמו של המשתמש אזי הוא מתחייב בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר לקבל את הסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי עבורו יירשם השירות כאמור ובכלל זה לחיוב חשבון הסלולר של אותו קו סלולרי. עוד מצהיר ומתחייב המשתמש כי הוא יהיה אחראי באופן בלעדי ובלתי חוזר וישא בכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתעלה כלפי השותפות מן הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי לגביו התבקש השירות. המשתמש מסכים בזאת לשפות את השותפות באופן מיידי בגין כל דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרם לה עקב אי קבלת האישור כמפורט לעיל. 
13. על המשתמש חלה החובה להודיע לשותפות מיד וללא דיחוי בכל מקרה בו הטלפון הסלולרי אליו מתבקש השירות נגנב ו/או אבד.  מובהר בזאת, כי אם לא יפעל כאמור המשתמש ויודיע לשותפות, יחויב המשתמש בכל פעולה שנתבצעה במסגרת השירות באמצעות הטלפון הסלולרי של המשתמש, והמשתמש פוטר את השותפות מכל אחריות בעניין זה
14. מובהר בזאת, כי השותפות רשאית לחסום את השירות בפני משתמש, אם לדעתה עבר המשתמש על החוק ו/או על תנאי תקנון זה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בעניין זה.
 
השירות:

15. המשתמשים אשר יצטרפו לשירות כמפורט לעיל, יקבלו מסרונים למכשיר הסלולר האישי שלהם ובהם "תחזיות" באשר להתרחשויות באירועי ספורט שונים של המועצה להסדר הימורים בספורט אשר נאספו על ידי המומחים (להלן: "התחזיות").
16. מובהר כי התחזיות, הן רק ניחוש/הבעת דעה של המומחים באשר לתוצאות אירועי הספורט השונים וכי הן אינן מבטיחות באופן כלשהו את תוצאות אירועי הספורט. המשתמש לוקח אחריות מלאה באופן השימוש במידע אשר נמסר לו במסגרת השירות ואין לראות במידע האמור כהתחייבות ו/או הבטחה כלשהי של השותפות לכל דבר ועניין.
17. המשתמשים מצהירים בזאת, כי ידוע להם שהתכנים הנשלחים במסגרת השירות שאובים כולם מידיעתם האישית של המומחים בלבד וכי לא מדובר במידע מדויק.
18. המשתמש מאשר בזאת, כי המידע הנמסר לו במסגרת השירות מהווה רק אחד מהגורמים התומכים בהחלטותיו בכל עניין שהוא וכי הוא לא יסתמך בקבלת החלטותיו האמורות אך ורק על המידע.
19. המשתמש מצהיר, כי הוא ייעשה בשירות אך ורק שימוש פרטי ובשום מקרה לא ייעשה כל שימוש מסחרי.
20. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות ובתכנים למטרה בלתי חוקית והן הוא מתחייב לא לעשות שימוש לרעה ו/או שימוש שלא בתום לב במידע עם אישור התקנון על ידי המשתמש מסכים בזאת המשתמש כי השירות יינתן למשתמשים מדי יום כאשר בכל יום מתחייבת השותפות לשלוח 1 מסרון SMS. המשתמש מאשר בזאת, כי ידוע לו כי כל יום בו יינתן השירות, דהינו 7 פעמים בשבוע יחויב 7 פעמים בגין קבלת השירות. 
21. השירות מועבר למשתמש באמצעות הודעת קישור לאינטרנט סלולרי של מכשיר הטלפון הסלולרי של המשתמש.
 
התמורה עבור קבלת השירות:

22. המשתמש מצהיר, כי עם אישורו ומתן הסכמתו לתקנון באתר אזי הוא מסכים לשלם את העלויות המפורטות בסעיף זה עבור השימוש בשירות:
22.1. 0.5 שקלים חדשים (כולל מע"מ)- עבור הרישום לשירות  דרך האתר ו  - 1 שקלים חדשים (כולל מע"מ) עבור הרישום לשירות דרך שליחת הודעת סמס (טיפבאנקר למספר 4949).
22.2. 2.00 שקלים חדשים (כולל מע"מ)- עבור כל מסרון הכולל "תחזית" שיישלח למשתמש בשירות על ידי השותפות, סה"כ עבור 1 מסרונים יומיים, 2 שקלים חדשים (כולל מע"מ).
22.3. המשתמש יחויב בעלויות כאמור לעיל דרך חשבון הטלפון הסלולרי אשר הוזן על ידו כאשר הצטרף לשירות ושעבורו נתבקש השירות.
22.4. המשתמש לא יחויב בגין תוכן שיווקי ופרסומי אשר יישלח אליו באמצעות מסרונים.
22.5. חיוב המשתמש בגין השירות יתבצע לאחר קבלת הסכמת המשתמש לתקנון זה.
22.6. השותפות רשאית לשנות את תעריפי השירות מעת לעת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת למשתמשים.
 
ביטול הסכם ההתקשרות:

23. משתמש בשירות אשר מעוניין בהפסקת השירות יישלח SMS למספר 4949 עם המשפט: "טיפבאנקר בטל".
24. עם קבלת ההודעה האמורה ההתקשרות בין השותפות למשתמש תבוא לכדי סיום והמשתמש יפסיק לקבל את השירות ולהיות מחויב בגינו.
 
ויתור ופטור מאחריות:

 
25. השימוש בשירות יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים בשירות. השותפות לא תישא באחריות לכל נזק, נגרם או ייגרם למי מהמשתמשים בשירות עקב ו/או בקשר עם השימוש בשירות.
26. המשתמשים פוטרים בזאת את השותפות באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מהשימוש בשירות.
27. מובהר בזאת, כי  האחריות לתכני השירות הינה של המומחים. השותפות תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התכנים והמידע השיווקי בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם - אין השותפות אחראיות לתוכן, אמיתות, טעויות סופר, זמינות, דייקנות ונכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה לא טענה בעניין זה.
28. השותפות לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה במתן השירות והיא אינה מתחייבת כי השירות, כולו או חלקו, יינתנו כסדרו בלא הפסקות וללא טעויות ויהיה חסין מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל השותפות או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. מתן השירות תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים והשותפות אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ועל כן היא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
29. כמו כן, תיתכן הפסקה במתן השירותים לאור הצורך לבצע עבודות תחזוקה.
30. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי אין לשותפות אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות (לרבות טעויות סופר) בתכנים ו/או בדרך העברתם. בשים לב לאמור לעיל, המשתמשים פוטרים בזה את השותפות, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנם של התכנים, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן התכנים או מדרך העברתם וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם.
31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי ייתכנו אי-דיוקים בתכני השירות שמקורם בשינויים אותם מכניסה המועצה ביחסי ההימורים המפורסמים על ידה בקשר עם אירועי ספורט שונים (והעשויים להיזכר, בדרך זו או אחרת, בתחזיות, לרבות בתחזיות שנשלחו למשתמש טרם שבוצעו השינויים על ידי המועצה); בהתאם, השותפות ו/או את המומחים מופטרים מכל אחריות לאי-דיוקים בתכני השירות שמקורם בשינויי יחס ההימורים כאמור.
32. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע להם שאין לראות בשירות משום המלצה ו/או תמריץ ו/או עידוד ליטול חלק במשחקי מזל ו/או הימור ו/או לנטילת כל סיכון כלכלי אחר.
כמו כן מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שהשירות הניתן על ידי המומחים המידע או חלקו.איננו  בגדר המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן התכנים המועברים, אמיתותם או מהימנותם וכי אין במתן השירות משום התחייבות לתוצאות כלשהן אלא רק מהווה הבעת דיעה וכי המומחים נסמכים על צדדים שלישיים בהשגת המידע.
33. המשתמש פוטר בזאת את השותפות מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה ו/או את המומחים מכל נזק שיגרם לו עקב הסתמכות, במישרין או בעקיפין, על תכני השירות.
אחריות לגבי טכנולוגיית העברת התכנים באמצעות מיסרונים (SMS's): התכנים ניתנים למשתמש באמצעות משלוח הודעות קישור לאינטרנט סלולרי. טכנולוגיה זו נשענת, בין השאר, על זמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת התקשורת הסלולרית של המפעילים הסלולריים השונים, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. השותפות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב אי אספקת שירותי רט"ן, הגבלת שירותי רט"ן, השהייתם, ניתוקם או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן שירות רט"ן. מובהר, כי השירות ניתן בכפוף ובנוסף לאמור בהסכם הרט"ן ומבלי לגרוע מהאמור בו. לפיכך המשתמש לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי השותפות ביחס לאובדן, הפסד או נזק, בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר בהעברת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.
34. השותפות תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת מידע הנמסר על ידי המשתמש (בין במישרין ובין בעקיפין) במסגרת השירות; עם זאת, השותפות, המפעילים הסלולריים והגופים הפועלים ברשותם אינם יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימושים אסורים של צדדים שלישיים. לפיכך השותפות לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
35. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. השותפות לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, השותפות לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר למשתמשים באמצעות מיסרון.
36. מובהר בזאת כי השותפות הינה נגד ביצוע הימורים בלתי חוקים ו/או  ביצוע פעולות בלתי חוקיות שלא במסגרת הוראות הדין והמשתתף מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש בלתי חוקי במידע כאמור לעיל.
 
שמירת פרטיות,דיוור ישיר, הצעות ופרסומות , אישור לפי חוק ה"ספאם":
 
37. בעצם השימוש בשירות והסכמה לתקנון, מסכים המשתתף באופן מפורש לכך שהשותפות תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי, הטבות, מבצעים אודות מוצריה השונים וכיו"ב. המשתתף רשאי להודיע בכל עת לשותפות באמצעות אימייל ל- info@banker1.co.il  כי אינו מעוניין לקבל מידע כאמור.
38. בהתאם, יש לראות באישורו של המשתמש את הוראות תקנון זה כ"הסכמת הנמען" לעניין סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
39. מובהר כי המשתמש אשר בזאת, כי על פי הוראות סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - .1982  שהובא לידיעתו והוא ומסכים כי השותפות תפנה אליו בSMS ו/או בדוא"ל על מנת להציע לו שירותים ו/או מוצרים שלה ו/או שירותים של צדדים שלישיים  אשר משווקים במשותף עימה/ 
40. השותפות תשמור על פרטיות המשתמשים בשירות ולא תמסור פרטים מזהים אודותיהם למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין.
 
קניין רוחני:
 
41. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות סימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים בשירות הם קניינם הבלעדי של השותפות ו/או של המומחים ו/או של מי מטעמם,  וכי הוא אינו יכול לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או אחר, למעט שימוש אישי, והוא אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לאחסן, לשנות ולעבד בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת,את התכנים ו/או המידע ללא  הסכמת השותפות מראש ובכתב.
 
שונות:

42. שום שיהוי או הימנעות מפעולה על ידי מי מהצדדים, לא יפורש כויתור מצידו, על זכויות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו ממנו מלנקוט בכל צעד, במסגרת הדין, הדרוש למימוש ושמירת זכויותיו.
43. במקרה בו ייקבע כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה מחוסרת-תוקף, בלתי-חוקית או בלתי-ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות התחייבות זו ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות הסכם זה.
44. השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.
45. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 
נבנה על ידי סייטבילדר

ראשי | המלצות ווינר | חדשות | וידאו | תוצאות לייב | תקנון | אודות | מפת אתר | תוכניית ווינר | אליעזר לחנה

Premier League

* שירות המלצות ווינר בסמס מיועד למכשירים בעלי גישה לאינטרנט בלבד, מכשירים מסוג Iphone אינם יכולים לקבל את השירות.
עלות קבלה הודעת המלצות ווינר הינה 2 ש"ח,הודעה אחת ביום